Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part

Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part - Bjørn Henning Østenstad | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjørn Henning Østenstad
DIMENSJON
6,80 MB
FILNAVN
Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part.pdf
ISBN
8761327875252

BESKRIVELSE

Alle kan gjere feil, også Trygderetten og trygdeforvaltninga (NAV). Boka drøftar kva som skal til for å få vurdert ei sak på nytt (få gjenopptatt saka), når det blir hevda at det er gjort feil til ugunst for den private part. I praksis ved Trygderetten har det utvikla seg enkelte vilkår for gjenopptak. Forfattaren vurderer det slik at delar av denne praksisen er uheimla. Ikkje minst gjeld det når ein opererer med ein uforsvarlegterskel ved påståtte feil i lovtolkinga, som også er meint å binde dei allmenne domstolane til ikkje å gå djupare i prøvinga. Høgsterett har eigentleg aldri gått inn i desse spørsmåla, og i praksis ved lagmannsrettane spriker det sterkt. Trygderetten si line kan også vere problematisk i lys av vernet trygderettar har som eigedom etter EMK P 1-1. I Arbeids- og sosialdepartementet sitt Høyringsnotat om revisjon av trygderettslova frå 2014 blir det gjort framlegg om ei lovfesting av dei vilkår som i dag blir praktisert. Den uklarleik om forståinga av desse som blir dokumentert i boka, blir likevel ikkje sett, langt mindre omtalt. Boka set tematikken inn i ein breiare forvaltningsrettsleg og menneskerettsleg kontekst, og ho bør vere av interesse for domstolar, forvaltningsorgan, advokatar, lovgjevarar og andre som kjem i nærkontakt med trygderettslege spørsmål. Bjørn Henning Østenstad (f. 1970) er professor (ph.d.) i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Som spesialfelt har han forvaltningsrett og velferdsrett, med tilhøyrande menneskerettslege problemstillingar.

Gjenopptak kan skje etter krav fra privat part og av Arbeids- og velferdsetaten eller annen aktuell pensjonsordning av eget tiltak. Noe forenklet kan det sies at det må foreligge faktiske opplysninger eller feil ved det opprinnelige vedtaket som er egnet til å gi den ... "Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part - trygderetten sitt gjenopptaksinstitutt i lys av tradisjonell norsk rett og EMK" av Bjørn Henning Østenstad - Se omtaler, sitater og terningkast.

For hvor ofte leser du egentlig en bok flere ganger? Hvert år kjøpes 31 millioner bøker i Norge, men forsvinnende få blir solgt igjen. Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part. Bjørn Henning Østenstad.

RELATERTE BØKER