Personvern og ytringsfridom

Personvern og ytringsfridom - Bjørnar Borvik | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjørnar Borvik
DIMENSJON
6,54 MB
FILNAVN
Personvern og ytringsfridom.pdf
ISBN
4297717147605

BESKRIVELSE

Forfattaren tek for seg avveginga mellom personvern og ytringsfridom i norsk rett.Boka inneheld ei framstilling av det konstitusjonelle rammeverket for avveginga mellom personvernet og ytringsfridommen. Ulike grunnlag for fastlegginga av rangforholdet mellom desse menneskerettane blir drøfta. Retningslinjene og metodane for avveginga blir også framstilt. Dette rammeverket utgjer bakteppet for framstillinga og vurderinga av nokre av dei sentrale lovvilkåra og domstolsskapte avvegingsmarkørane som er utforma med sikte på å handtere avveginga mellom dei kolliderande rettane i saker om ærekrenkingar, hatefulle ytringar og offentleggjering av privatinformasjon.Denne boka inneheld også ei framstilling av den nye lovføresegna om ærekrenkingar i skadeserstatningslova § 3-6 a, som vil tre i kraft samstundes med straffelova 2005. Også dei øvrige lovendringane som vart gjort då Stortinget vedtok straffelova 2005, er omtalt.Boka er nyttig for dommarar, advokatar og andre som arbeider med spørsmålet om ytringsfridommens grenser. Boka bør også vere av interesse for journalistar og andre som har redaksjonelle funksjonar i massemediene. Studentar i journalistikk og medievitskap som vil ha kunnskap om dei rettslege rammene for journalistisk verksemd, vil ha utbytte av boka. Det same gjeld for studentar i rettsvitskap som ønskjer ei betre forståing av samspelet mellom konstitusjonelle normer og utforminga av formell lovgjeving og domstolsskapte avvegingsmarkørar.

På den andre sida kan det vere i allmennta si interesse å vite mest mogleg om ungdom og rus. Ytringsfrihet og rett til å protestere mot misbruk av makt er nødvendig for demokratiet og hører til de grunnleggende menneskerettighetene. Kanaler.

Kjøp boken Personvern og ytringsfridom av Bjørnar Borvik (ISBN 9788215014579) hos Adlibris.com. Fri frakt.

RELATERTE BØKER