Forvaltningsskjønn og domstolskontroll

Forvaltningsskjønn og domstolskontroll - Olav Haugen Moen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Olav Haugen Moen
DIMENSJON
12,45 MB
FILNAVN
Forvaltningsskjønn og domstolskontroll.pdf
ISBN
3978972088242

BESKRIVELSE

Boken belyser forvaltningsskjønnet fra lovgivers, forvaltningens og domstolenes perspektiv. Boken gir en inngående analyse av hva domstolene anser seg kompetente til å prøve, og hvilken prøvelsesintensitet som utøves innenfor kompetansen. Herunder gis en gjennomgang av den såkalte «myndighetsmisbrukslæren». Skjønnsutøvelse og domstolskontroll settes i en videre kontekst, der så vel konstitusjonelle som folkerettslige føringer trekkes inn. Utviklingen av et europeisk forholdsmessighetsprinsipp reiser nye spørsmål om skjønnsutøvelse og domstolskontroll. Forfatteren diskuterer hvilken plass forholdsmessighetsbetraktninger har i alminnelig norsk forvaltningsrett i dag. I lys av blant annet grunnlovsendringene våren 2014 diskuterer forfatteren om vi er på vei bort fra det som så langt har stått som et aksiom i forvaltningsretten: lovgiverviljen som den styrende rettesnor for domstolskontrollen.

323-324 og Eckhoff og Smith (2010) s. 544-555 22 Boe (2007) s.

1.) På statsrettens område dreier prøvingsrett seg om domstolenes rett og plikt til å prøve om bestemmelser i lov eller provisorisk anordning, eller forvaltningsvedtak og andre beslutninger truffet av myndighetene er i strid med Grunnloven. Grundig kunnskap om sentrale tema som skillet mellom rettsanvendelsesskjønn og forvaltningsskjønn, rammene for forvaltningsskjønnet, minstekrav ved mer ubestemte rettigheter, legalitetsprinsippet, vilkårslæren, avtaler og forhåndsvedtak, omgjøring, ugyldighet og domstolskontroll. Kjøp Folketrygdloven med kommentarer fra Tanum Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. 21 Boe, Erik: "Domstolskontroll med forvaltningen: Åpne fullmakter og Høyesteretts svar i 90-årene", Lov og rett 1994 s.

RELATERTE BØKER