Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven - Inge Lorange Backer | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Inge Lorange Backer
DIMENSJON
4,90 MB
FILNAVN
Naturmangfoldloven.pdf
ISBN
5068232976535

BESKRIVELSE

Loven gir nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.Naturmangfoldloven avløser naturvernloven, og gjør endringer i en rekke andre lover. Ivaretakelse av naturens mangfold er et av kjernområdene innenfor miljøpolitikken. Samtidig er det spesielt komplekst og krevende fordi det forutsetter en helhetlig politikk på tvers av sektorene. Naturmangfoldloven vil være den felles grunnleggende juridiske plattformen. Loven legger til rette for et helhetlig, langsiktig og forpliktende juridisk grunnlag for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. Loven følger opp biomangfoldkonvensjonen som er den sentrale konvensjonen for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold.Forholdet mellom naturmangfoldloven og enkelte sentrale areal- og ressurslover som ny plandel av plan- og bygningsloven og havressursloven er avklart under arbeidet. Forslaget til ny naturmangfoldlov og endringene i de andre lover legger opp til en felles tilnærming og samordning av regelverk som berører naturens mangfold.

Loven er relevant for alle prosjekter som berører naturmangfold i forbindelse med ... Naturmangfold er omtalt i Naturmangfoldloven, som beskriver hvordan bærekraftig bruk og vern skal ta vare på vårt biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold, og omfatter således mer enn biologisk mangfold.Norsk forvaltningspraksis tilsier at naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Lovene, særlig naturmangfoldloven, er verktøy som skal hjelpe oss med dette. Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene i Norge.

Med naturmangfoldloven skal vi ta vare på naturen, både gjennom vern av områder og ved at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte. Hvordan skal de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven brukes i saksbehandlingen? Her finner du en veileder og e-læringskurs som hjelper deg å forstå kravene som blir stilt til offentlige avgjørelser. Naturmangfoldloven. Prinsippet om at hver sektor selv er ansvarlig for å følge opp den nasjonale miljøpolitikken er nedfelt i en rekke stortingsdokumenter fra 1989 til 2009.

RELATERTE BØKER