Arbeidslinja

Arbeidslinja lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,33 MB
FILNAVN
Arbeidslinja.pdf
ISBN
1659660852406

BESKRIVELSE

Arbeidslinja i sosialpolitikken innebærer at velferdsytelsene skal utformes slik at de stimulerer folk til å arbeide framfor å leve på trygd eller sosialhjelp. Men forholdet mellom stimulering og tvang er ikke alltid klar. Og hvordan er det egentlig med arbeidsmotivasjonen i Norge, for eksempel blant unge, eldre og innvandrere? Er det et dilemma at det å redusere sosiale ytelser for at det skal bli mer lønnsomt å arbeide kan føre til flere fattige? Hvilke følger kan arbeidslinja få for barna? Boka handler om arbeidet, motivasjonen til å arbeide, og om utfordringer knyttet til arbeidslinja i sosialpolitikken. Forfatterne er forskere og belyser sine temaer både med egen, nasjonal og internasjonal forskning. Boka er for dem som utdanner seg til og arbeider i velferdsstatens yrker, for dem som underviser og forsker på feltet, og for dem søker innsikt i forholdet mellom arbeidet og velferdsstaten.

- Arbeidslinja representerer et forsøk på å balansere to motstridende hensyn. Arbeidslinja i sosialpolitikken innebærer at velferdsytelsene skal utformes slik at de stimulerer folk til å arbeide framfor å leve på trygd eller sosialhjelp. Forfatterne viser at forholdet mellom stimulering og tvang ikke alltid er klar, og at det fører Arbeidslinjen er betegnelsen på det politiske målet om at flest mulig skal kunne forsørge seg selv ved hjelp av arbeidsinntekt.

Den innebærer at utformingen av NAV og stønadssystemene skal stimulere folk til å ha arbeid som Arbeidslinja med sin incentivtenkning står i motsetning til sentrale verdier i den norske velferdsstaten som likhet, omfordeling og solidaritet. Forslaget om kutt i barnetillegget vil føre til økt barnefattigdom, og omlegging til et system med større vekt på midlertidige ytelser vil gi økt makt til hjelpeapparatet på bekostning av brukermedvirkning og uføres rettigheter. Marianne Rugkåsa viser i sin doktoravhandling i sosialantropologi hvordan arbeidslinja, som et grunnleggende ideal i norsk velferds- og sosialpolitikk, er forankret i norsk kulturhistorie.

RELATERTE BØKER