Psykisk helsevernloven

Psykisk helsevernloven - Aslak Syse | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Aslak Syse
DIMENSJON
10,32 MB
FILNAVN
Psykisk helsevernloven.pdf
ISBN
2418647061845

BESKRIVELSE

Psykisk helsevernloven ble vedtatt i 1999 og er den viktigste sivile tvangsloven i Norge. Loven skal bidra til å sikre pasienters rettigheter og rettssikkerhet samtidig som at lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er også mulig, på særskilte vilkår, å anvende tvang i behandlingen i psykisk helsevern. Helsepersonell som forvalter loven, må ha god kjennskap til vilkårene for tvangsbruk og reglene om saksbehandling, tilsyn og kontroll. Om det foreligger et behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, har enhver rett til nødvendig helsehjelp, individuell plan og, i visse situasjoner, rett til øyeblikkelig hjelp-innleggelse. Dessuten er det oppstilt særskilte rettssikkerhetsgarantier for å ivareta pasientenes interesser. Pasienter, pårørende, organisasjoner og andre som er opptatt av pasienters rettsstilling, vil derfor ha bruk for regelkunnskap. Denne tredje utgaven av kommentarutgaven er ajourført per 1. januar 2016 med aktuelle dommer, lovtekster og lovforslag samt andre aktuelle rettskilder. I tillegg til kommentardelen og relevante forskriftstekster inneholder boka særskilte kapitler om Høyesteretts avgjørelser på feltet, om alvorlige spiseforstyrrelser, om tvangsbruk overfor rusmiddelavhengige og om de menneskerettslige aspektene ved bruk av tvang i psykisk helsevern.

Endringene gikk blant annet ut på at det kom et tilleggsvilkår hvor pasienten måtte mangle samtykkekompetanse for å kunne underlegges tvungent psykisk helsevern. Psykisk sjuke kan ikke lenger bli innlagt eller behandlet mot sin vilje dersom de har samtykkekompetanse. Personer som utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse, kan tvinges til observasjon, vern eller behandling selv om de har samtykkekompetanse. Etablering av tvungent psykisk helsevern.

I første ledd første punktum slås det fast at psykisk helsevernloven skal sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.Se nærmere nedenfor om forholdet til menneskerettighetene. Psykisk helsevern for barn under 16 år som ikke er enig i tiltaket, kan iverksettes selv om kontrollkommisjonen ikke har behandlet saken etter psykisk helsevernloven § 2-1 andre ledd og § 2-2 fjerde ledd. Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for tjenesteytingen på dette området. Hjemmelsgrunnlaget finnes i psykisk helsevernloven (4) og spesialisthelsetjenesteloven (5).

RELATERTE BØKER