Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,76 MB
FILNAVN
Konsekvensutredninger.pdf
ISBN
3704143795297

BESKRIVELSE

Planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn, er underlagt krav om konsekvensutredning, som er denne bokens tema.I denne boken undersøkes og drøftes konsekvensutredninger fra ulikt faglig ståsted. Det rettslige rammeverket danner utgangspunktet for bokens behandling av temaet.Spørsmål som tas opp er blant annet:- Hvilke planer og tiltak er underlagt krav om konsekvensutredning og hva skal en konsekvensutredning inneholde?- Hvilken betydning har EU- og EØS-rettslig regulering for tolkningen og håndhevelsen av de norske utredningsreglene?- Hvilken betydning har plannivå for hva konsekvensutredninger skal inneholde?- Hvordan sikres god kvalitet på konsekvensutredninger?- Hvilke kontrollmuligheter har man for å kvalitetssikre konsekvensutredninger?I tillegg redegjør forfatterne for aktuelle problemstillinger og erfaringer fra Sverige og Danmark.De ulike temaene illustreres med eksempler fra forvaltnings- og rettspraksis. Boken danner et godt grunnlag for innsikt i rettslige rammer, praktiske utfordringer, samt styrker og svakheter med dagens system med konsekvensutredninger. Bokens målgruppe er todelt. For det første er den ment som en lærebok for studenter. For det andre er den beregnet på alle som kommer i befatning med konsekvensutredninger i sitt arbeid.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Rett nord for Bogen er det registret et område med lerkefalk (se kartutsnitt nedenfor, en art som har status som VU(sårbar) i Norsk rødliste. Hurdalssjøen Sjøens størrelse er 32,3 km2 med 3 kommuner som deler grense i sjøen. Tillatelser og godkjenninger fra kompetent myndighet her nødvendig i alle faser av petroleumsvirksomheten.

KU er av stor betydning for å håndtere miljø- og klimaeffekter av samferdselstiltak. KU er en systematisk prosess, med en rekke krav til dokumenter og aktører, som har til hensikt å klargjøre virkningene av et bredt ... Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven gjelder primært arbeid med kommuneplanens arealdel med utbyggingsformål samt for reguleringsplaner.

RELATERTE BØKER