Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020

Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020 lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,8 MB
FILNAVN
Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020.pdf
ISBN
4792830640934

BESKRIVELSE

Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er inntatt Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig. De fleste forskriftene gjengis i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Forskriftstekstene er ført à jour med vedtatte endringer pr. 1. januar 2020. Innhold: Lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73 Forskrift om dokumentavgift Forskrift om tvangssalg ved medhjelper Forskrift om tinglysing Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling Forskrift om eiendomsmegling Forskrift om tomtefeste Forskrift om risikostyring og internkontroll Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 17) Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret Forskrift til skatteloven (FSFIN)(Utdrag) FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift (Utdrag) Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2019 (Utdrag) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntekståret 2020 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2020 (Utdrag: Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)) Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig

Bla i boka. Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020 .

§ 2-1, skal ha fast kontorsted i Norge. Finanstilsynet kan i enkeltvedtak gjøre unntak fra kravet til fast kontorsted, forutsatt at foretakets dokumenter som gjelder oppdrag som omfattes av denne lov, oppbevares på et fast sted her i riket på en ordnet og forsvarlig måte. Eiendomsmeglere har permittert etter halvert boligsalg Flere av eiendomsmeglerne i Trondheim har permittert ansatte, etter at salget av boliger ble mer enn halvert sist uke.

RELATERTE BØKER