Forvaltningsloven

Forvaltningsloven En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,53 MB
FILNAVN
Forvaltningsloven.pdf
ISBN
4093117435597

BESKRIVELSE

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

Se for eksempel lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 44, lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) § 7, helsepersonelloven § 21 og politiloven § 24. Se lenker nedenfor. I forvaltningsloven § 11a annet ledd slås det fast at "dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar". Forvaltningsloven § 33 første ledd slår fast at de reglene som gjelder forberedelsene av enkeltvedtak også gjelder for forberedelse av vedtak i klagesaker.

Etter § 11 a første ledd skal forvaltningsorganet «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold». I Ot prp nr 75 (1993-94) side 59, i forbindelse med at det ble foretatt enkelte mindre endringer i § 11 a, Forvaltningsloven definerer part slik, "En part i en sak er en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder".

RELATERTE BØKER